Home Nieuws Het belang van het tijdig verlengen van uw pensioenregeling.

Het belang van het tijdig verlengen van uw pensioenregeling.

by Jeroen Boers

Bereikt uw huidige pensioenregeling de einddatum? Start dan op tijd met het verlengen van uw pensioencontract. Wij willen de verlenging samen met u tijdig afronden.

De pensioenopbouw stopt.

De pensioenovereenkomst vormt een onderdeel van de arbeidsovereenkomst die u heeft met uw werknemers. Zij kunnen hieraan rechten ontlenen en betalen in veel gevallen een eigen bijdrage voor het pensioen. Op basis van de Pensioenwet mogen uw werknemers ervan uitgaan dat er pensioen wordt opgebouwd. Maar als het pensioencontract afloopt en er is nog geen nieuwe overeenkomst gesloten, dan stopt de pensioenopbouw automatisch. De pensioenuitvoerder zal vanuit de zorg- en informatieplicht uw werknemers hierover informeren. Maar zelf heeft u ook te maken met zorgplicht en goed werkgeverschap. U dient er dan ook voor te zorgen dat er vóór het aflopen van het pensioencontract een nieuwe overeenkomst is gesloten met een pensioenuitvoerder.

De risicodekkingen vervallen.

Naast het stoppen van de pensioenopbouw, vervallen ook de risicodekkingen. Dat houdt in dat uw werknemers dan niet meer verzekerd zijn voor het risico van overlijden en arbeidsongeschiktheid. Mocht één van uw werknemers komen te overlijden, dan kunt u als werkgever te maken krijgen met aansprakelijkheidsclaims van nabestaanden. De kosten voor een niet verzekerd nabestaandenpensioen kan in de tonnen lopen. Het is dan ook van groot belang dat er tijdig wordt gestart met het verlengen van uw pensioenregeling om te voorkomen dat uw werknemers onverzekerd rondlopen.

Verplichtingen uit Pensioenwet niet kunnen nakomen kan nadelige (financiële) gevolgen hebben.

Uit onder andere de Pensioenwet volgen verplichtingen voor uitvoerders. Het verstrekken van pensioen-informatie aan de werknemers, zoals het jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO), is er één van.
Als werkgever dient u zich vanzelfsprekend ook te houden aan de wettelijke bepalingen. Zo heeft u een onderbrengingsplicht als u een pensioentoezegging heeft. Dat betekent dat u het pensioen dan moet onderbrengen bij een pensioenuitvoerder. Is de pensioenregeling niet tijdig verlengd? Dan voldoet u niet aan deze verplichting. De Nederlandsche Bank (DNB) kan hiervoor boetes aan u opleggen.

Pensioen steeds belangrijker voor uw werknemers

De ervaring leert dat het verlengen van de pensioenregeling vaak langer duurt dan verwacht. Omdat u feitelijk instemming met uw werknemers dient te verkrijgen voor de nieuwe pensioenregeling, kan dit het proces vertragen. Pensioen is een veel besproken onderwerp in de politiek en het nieuws. Regelmatig worden wijzigingen doorgevoerd, zoals een aanpassing van de pensioenleeftijd of de fiscale kaders waarin pensioen opgebouwd kan worden. Het pensioen dat via de werkgever opgebouwd wordt is daarom steeds belangrijker. Ongetwijfeld volgen uw werknemers deze discussies ook. Zij willen dan ook inspraak in de wijziging in deze belangrijke arbeidsvoorwaarde. Daarbij zullen zaken tussen werknemers en werkgever moeten worden afgestemd.

Eigen bijdrage werknemers niet meer inhouden

Uw werknemers betalen mogelijk een eigen bijdrage aan de pensioenregeling. Dit wordt ingehouden op het brutosalaris van uw medewerkers. Is op de einddatum van uw huidige contract nog geen overeenstemming bereikt? Dan hebben uw werknemers geen pensioenregeling meer. U mag dan ook geen eigen bijdrage (meer) inhouden op het salaris van uw werknemers. Dit betekent een aanslag op uw administratieve processen en dit kan zorgen voor onduidelijkheden bij uw werknemers.

Tijdig starten met het verlengen van uw pensioencontract voorkomt problemen.

Meestal zullen pensioenuitvoerders het contract met u als werkgever formeel opzeggen. In de meeste gevallen is dat ruim 6 maanden voor het bereiken van de einddatum.

In dat geval is het verstandig om zo snel mogelijk te starten met het verlengen van uw pensioenregeling. Zodat u voldoende tijd heeft om uw werknemers te betrekken en geen onverzekerde risico’s meer loopt.

Als ervaren pensioenadviseurs willen wij u hiermee graag ondersteunen. Neem daarom zo snel mogelijk contact met ons op.

Jeroen Boers, directeur & consultant