Home Nieuws AOW-franchises en maximum pensioengevend loon 2024

AOW-franchises en maximum pensioengevend loon 2024

by Jeroen Boers

AOW-franchises in 2024

Voor 2024 heeft de belastingdienst de bedragen van de franchises vastgesteld. Deze bedragen zijn nodig voor de berekening van:

 •     de jaarlijkse pensioenopbouw (bij een eindloon- of middelloonregeling);
 •     de hoogte van de beschikbare premie;
 •     de nabestaandenpensioenen in een beschikbare premieregeling;
 •     de eigen bijdrage in de pensioenpremies

De AOW-franchises zijn afgeleid van de AOW. In 2024 is er sprake van een verhoging van 7,5% van de AOW. Dit leidt dan ook tot aanzienlijke verhogingen van de AOW-franchises. Die zijn als volgt:

 •     100/75 x enkele AOW gehuwden: € 17.545 (2023: € 16.322)
 •     100/66,28 x enkele AOW gehuwden: € 19.853 (2023: € 18.470)

Omdat iedere Nederlandse burger recht heeft op AOW, wordt over een deel van het loon geen aanvullend pensioen opgebouwd. Dit deel wordt de AOW-franchise genoemd. Daarover wordt dus ook geen premie of eigen bijdrage berekend.

Welke franchise moet worden gebruikt, hangt af van de pensioenregeling. De meest gebruikte franchises worden berekend als 100/75 of 100/66,28 maal het AOW-bedrag. Deze percentages zijn gebaseerd op een pensioen van 75% van het gemiddeld verdiende loon (middelloonnorm) en bij een eindloonregeling op een pensioen van 66,28% van het laatst verdiende loon (eindloonnorm).

Voor middelloon regelingen met een lager opbouwpercentage dan 1,875% per dienstjaar mag een lagere AOW-franchise worden gehanteerd. Deze zijn als volgt:

Bij een opbouwpercentage per dienstjaar van:

 •     maximaal 1,701%: Minimale AOW-franchise € 14.009 (2023: € 13.033)
 •     1,701% tot en met 1,788%: Minimale AOW-franchise € 15.816 (2023: € 14.714)

Voor eindloon regelingen met een lager opbouwpercentage dan 1,657% per dienstjaar mag een lagere AOW-franchise worden gehanteerd. Deze zijn als volgt:

Bij een opbouwpercentage per dienstjaar van:

 •     maximaal 1,483%: Minimale AOW-franchise € 15.852 (2023: € 14.747)
 •     1,483% tot en met 1,570%: Minimale AOW-franchise € 17.894 (2023: € 16.647)

Voor beschikbare premieregelingen met een voor alle leeftijden gelijkblijvend premiepercentage (“vlakke staffel”) van de pensioengrondslag van:

 •     minder dan 27,217%: de minimale AOW-franchise bedraagt: € 14.009
 •     van 27,217% tot en met 28,608%: de minimale AOW-franchise bedraagt: € 15.816

Maximale beschikbare premiepercentage 2024:

Voor beschikbare premieregelingen met een “vlakke staffel” bedraagt het maximale beschikbare premiepercentage 30% van de pensioengrondslag.

Maximum pensioengevend loon in 2024

Het maximum pensioengevend salaris bedraagt in 2024 € 137.800 (2023: € 128.810). Voor salarissen boven dit bedrag is de pensioenopbouw niet fiscaal aftrekbaar.

In 2015 heeft de overheid de maximaal toegestane pensioenopbouw fors verlaagd. Hierbij is een maximum gesteld aan het loon waarover pensioen mag worden opgebouwd. Dit maximum werd in 2015 gesteld op een bedrag van € 100.000 (voor aftrek franchise) en wordt jaarlijks aangepast aan inflatie. Over het deel van het salaris boven dit maximum mag alleen nog een zogenaamd “nettopensioen” of “nettolijfrente” worden opgebouwd. Dat is een pensioen- of lijfrenteopbouw op basis van premies uit het netto loon, waarbij de opbouw en pensioenuitkeringen ook onbelast zijn door middel van een vrijstelling in box 3.

Afkoopbedragen pensioen, lijfrente en arbeidsongeschiktheid

In 2024 bedragen de afkoopgrenzen:

 •     Pensioenuitkering: € (nog niet bekend) per jaar (2023: € 594,89)
 •     Lijfrentekapitaal : € (nog niet bekend) (2023: € 4.898)
 •     Lijfrentekapitaal bij arbeidsongeschiktheid: € (nog niet bekend) (2023: € 45.722)

Lijfrente en OudedagsReserve (OR/FOR):

Voor 2024 zijn de volgende cijfers vastgesteld:

 •     Jaarruimte: (30% x Premiegrondslag) -/- betaalde pensioenpremie ouderdomspensioen incl. partnerpensioen na pensioendatum -/-betaalde premie netto ouderdomspensioen
 •     AOW-franchise lijfrente: € 17.545 (2023: € 13.646); sinds de invoering van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) per 1-7-2023 is deze vanaf 2024 gelijk gesteld aan de zelfstandig gehuwden AOW-franchise  (100/75 x enkele AOW gehuwden)
 •     Maximale inkomensgrondslag: € 137.800 (2023: € 128.810)
 •     Maximale premiegrondslag: € 120.255 (2023: € 115.164)
 •     Maximale reserveringsruimte/inhaalruimte: € 38.000
 •     Oudedagsreserve (OR/FOR):
  •     Deze is vervallen per 2023
 •     Maximale uitkering uit lijfrente:
  •     Overbruggingslijfrente: € 63.288 per jaar (deze is sinds 2005 bevroren op € 63.288)
  •     Tijdelijke oudedagslijfrente: € (nog niet bekend) per jaar (2023: € 24.168)

Voor de AOW-franchise en maximum pensioengevend loon van 2023, zie hier.

Mocht u meer informatie over onze dienstverlening willen, neem dan contact met ons op.

Jeroen Boers, directeur & consultant