Home Overige

Overige

Compagnonsverzekering en Keymanverzekering: wat is dat?

by Jeroen Boers Jeroen Boers Geen reacties

Compagnonsverzekering en Keymanverzekering: wat is dat en waar is het voor?

Bent u met één of meer compagnons? Dan weet u als geen ander dat het succes van uw bedrijf nauw verband houdt met de kwaliteiten van u en van uw collega-vennoten. Wat gebeurt er als één van de ondernemers overlijdt?

Meerdere eigenaren of vennoten

In een onderneming is vaak sprake van meer dan één eigenaar. Dat geldt bijvoorbeeld bij een maatschap met meerdere partners, een VOF of een besloten vennootschap. In veel ondernemingen worden in de vennootschapsakte van tevoren afspraken gemaakt, voor het geval een van de vennoten overlijdt. Daarin leggen zij bijvoorbeeld vast dat bij overlijden de andere compagnons het eerste recht hebben om het aandeel van de overleden partner over te nemen van diens nabestaanden. Het zogenaamde “overnamebeding”.

Doel is dat hiermee de continuïteit van het bedrijf wordt gewaarborgd, na overlijden van een van de eigenaren. Ook wordt hiermee voorkomen dat de nabestaanden zich met de bedrijfsvoering moeten bezighouden. In de vennootschapsakte kan zijn geregeld voor welk bedrag de overblijvende vennoten de erfgenamen kunnen uitkopen. Als dit vooraf wordt vastgelegd, dan zijn de overblijvende vennoten en erfgenamen na overlijden afhankelijk van adviseurs die de waarde en eventuele verdeling van de onderneming moeten bepalen.

Als de erfgenamen hun deel opeisen

Wat gebeurt er als na overlijden van een compagnon geen liquide middelen voor uitkoop van de nabestaanden voorhanden zijn? De nabestaanden moeten immers contant worden betaald. Het is niet ondenkbaar dat de middelen van de onderneming volledig vastzitten in gebouwen en bedrijfsmiddelen. Ook maakt goodwill vaak deel uit van de waarde van de onderneming.

Eén van de oplossingen is financiering van het uitkoopbedrag, maar dan kampt de onderneming niet alleen met het wegvallen van een van de sleutelfiguren, maar ook met extra financieringslasten. Het is maar de vraag of deze extra lasten opgebracht kunnen worden. Door uitkoop van de erfgenamen kan de continuïteit van de onderneming in gevaar komen en daarmee de inkomens van alle betrokkenen.

De compagnonsverzekering

Dit risico is over het algemeen relatief eenvoudig af te dekken. Dat kan door een compagnonsverzekering af te sluiten. Hierbij sluiten u en uw medevennoot of medevennoten overlijdensrisicoverzekeringen op elkaars leven. Dat zijn zogenaamde kruislings gesloten verzekeringen. Als een van de compagnons komt te overlijden wordt een bedrag uitgekeerd voor de ‘overblijvende’ compagnon(s).

De compagnonsverzekering moet wel zorgvuldig worden geformuleerd om nadelige fiscale verrassingen te voorkomen. Het is daarom belangrijk de compagnonsverzekering ‘kruislings’ te sluiten. Dat betekent dat de ene compagnon de premie op het leven van de ander betaalt. Daarmee wordt voorkomen dat de uitkering bij overlijden belast wordt met successierecht.

De kosten vallen mee

Levensverzekeraars hebben de afgelopen jaren de tarieven voor overlijdensdekkingen sterk verlaagd. Het is daarom mogelijk voor een redelijke premie dit risico af te dekken. De premie is afhankelijk van de leeftijd bij aanvang, de duur van de verzekering, de hoogte van de verzekerde bedragen, de gezondheid van de verzekerde(n) en of sprake is van roker of niet-roker.

Een indicatie van de premie

Een compagnonsverzekering hoeft niet veel te kosten. Om een indicatie te geven van de premies zijn we uitgegaan van de volgende verzekeringsdekking:

  •    Niet roker
  •    Verzekerd bedrag € 300.000
  •    Looptijd 15 jaar
  •    gelijkblijvende premie
Leeftijd geslacht Premie per jaar (€)
35 m/v 130
40 m/v 190
45 m/v 290
50 m/v 450
55 m/v 720
60 m/v 1.350


De compagnonsverzekering kan ook worden gebruikt voor verzekering van het financiële risico die het overlijden van een sleutelfiguur binnen de onderneming met zich meebrengt.

Sleutelfiguur of Keyman

Volgens een bekende stelling is iedereen vervangbaar, maar geldt dat ook voor de sleutelfiguren, de z.g. “keymen” binnen de onderneming? Als een sleutelfiguur wegvalt, moet de onderneming door dat verlies vaak (tijdelijk) vervangende arbeidscapaciteit inhuren. Daarvoor zijn contanten nodig.

Een Keymanverzekering wordt door de onderneming gesloten op het leven van de betreffende medewerker en keert aan het bedrijf een bedrag uit waarmee de continuïteit gedurende een bepaalde periode gewaarborgd kan worden. Deze polis kan ook worden overwogen vanwege de verantwoordelijkheid jegens de medewerkers, die voor hun inkomen afhankelijk zijn van de continuïteit van de onderneming. In de keymanverzekering kan vaak ook dekking voor het risico van arbeidsongeschiktheid worden meegenomen.

Jeroen Boers, directeur & consultant

ANW-hiaatverzekering: wel of niet meeverzekeren?

by Jeroen Boers Jeroen Boers Geen reacties

Het overgrote deel van de actieve beroepsbevolking in Nederland bouwt via de huidige werkgever pensioen op of heeft dat via vorige werkgevers gedaan (bron: CBS, februari 2019). Naast een ouderdomspensioen is er voor de meeste werknemers ook een partnerpensioen geregeld. Soms is er ook de keuze om het ANW-hiaatpensioen mee te verzekeren. Maar wat is het en waarom zou je het meeverzekeren?

De ANW (Algemene Nabestaanden Wet): geregeld door de overheid

De Algemene Nabestaandenwet (ANW) is een basisuitkering van de overheid. Elke inwoner van Nederland is hiervoor automatisch verzekerd. De ANW staat los van het nabestaandenpensioen waar je recht op kan hebben via de werkgever van je partner. Verder duurt de ANW-uitkering niet tot je eigen overlijden, zoals de AOW, maar hij duurt tot je de AOW-leeftijd hebt bereikt.

De ANW biedt dus financiële ondersteuning na het overlijden van een partner of ouder. Er zijn wel strenge eisen om in aanmerking te komen voor een uitkering, dus ga er niet te snel vanuit dat je hierop kunt terugvallen. Het bedrag dat je krijgt, is maximaal zeventig procent van het minimumloon; dit komt neer op ca. € 15.788 bruto per jaar (per 1 juli 2019).

ANW: voor wie?

Als nabestaande heb je recht op een ANW-uitkering als je aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

  •    je bent geboren vóór 1 januari 1950;
  •    je bent geboren na 1 januari 1950 en verzorgt een kind jonger dan achttien jaar;
  •    je bent voor ten minste 45 procent arbeidsongeschikt.

De ANW kent echter wel een inkomenstoets bij je partner; heeft je partner inkomen uit arbeid of in verband met arbeid (denk aan een WAO- of WW-uitkering)? Dan wordt dit inkomen gedeeltelijk of helemaal gekort op de nabestaandenuitkering. Het komt er op neer dat je met een inkomen vanaf € 2.638,94 bruto per maand (2019), geen ANW-uitkering meer krijgt. Voor meer informatie kun je terecht op svb.nl.

ANW-hiaatverzekering: wat is het?

De (collectieve) ANW-hiaatverzekering of ANW-gatverzekering is bedoeld als aanvulling op een ANW-uitkering. Omdat deze uitkering meestal (te) laag is kan het voor je partner moeilijk zijn om rond te komen na je overlijden. Een ANW-hiaatverzekering (ook wel NabestaandenOverbruggingsPensioen of Tijdelijk Partner Pensioen genoemd) kan dan uitkomst bieden.

De ANW-hiaatverzekering keert altijd een vooraf afgesproken bedrag uit, ongeacht het inkomen dat je partner verdient. Je bepaalt zelf hoe lang er moet worden uitgekeerd. Als je partner binnen de uitkeringstermijn van de verzekering komt te overlijden, blijft de verzekeraar doorbetalen aan je erfgenamen (tot het eind van de afgesproken periode).

ANW-hiaatverzekering: waarom zou je dit meeverzekeren?

Een collectieve ANW-hiaatverzekering kan zowel verplicht als vrijwillig worden aangeboden door de werkgever. Als het een verplicht onderdeel van de pensioenregeling is, dan hoeft er niet gekozen te worden.

Maar bij veel werknemers is het verzekerde partnerpensioen echter niet voldoende om de achterblijvende partner en eventuele kinderen financieel goed achter te laten. Dit kan een belangrijke reden zijn om te besluiten een extra tijdelijk partnerpensioen mee te verzekeren.

Vaak is er ook door een overstap naar een andere werkgever een gat ontstaan in het nabestaandenpensioen. Of is een werknemer pas op latere leeftijd in het arbeidsproces gekomen en is er nog maar weinig nabestaandenpensioen opgebouwd. Met een ANW-hiaat verzekering kan dit (deels) worden opgevuld.

Wie betaalt de premie?

Bij een verplichte regeling zal veelal de werkgever de premie hiervoor betalen. In de meeste gevallen betaal je als werknemer echter zelf de premie, met name als het een vrijwillige verzekering is. Maar gelukkig zit er een belastingvoordeel aan het betalen van de premie. De premie wordt namelijk op het bruto salaris in mindering gebracht, waardoor je minder belasting betaalt. De eventuele uitkering is dan weer belast.

Hoe kun je je hiervoor aanmelden?

Bij verplichte regelingen zal de werkgever je aanmelden. Als het een vrijwillige optie is, dan geldt vaak in collectieve regelingen dat aanmelding moet gebeuren binnen drie maanden na in dienst treden. Om in aanmerking te komen hiervoor hoeven geen medische vragen te worden beantwoord. Als aanmelding later plaatsvindt, dan zal de verzekeraar meestal wel vragen over je gezondheid gaan stellen. Let dus op als je in dienst treedt bij een nieuwe werkgever dat je je dan ook zo snel mogelijk aanmeldt.

Wilt u als werkgever ook het nabestaandenpensioen regelen of verbeteren?  Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Jeroen Boers, directeur & consultant