Home Inkomen

Inkomen

Compagnonsverzekering en Keymanverzekering: wat is dat?

by Jeroen Boers Jeroen Boers Geen reacties

Compagnonsverzekering en Keymanverzekering: wat is dat en waar is het voor?

Bent u met één of meer compagnons? Dan weet u als geen ander dat het succes van uw bedrijf nauw verband houdt met de kwaliteiten van u en van uw collega-vennoten. Wat gebeurt er als één van de ondernemers overlijdt?

Meerdere eigenaren of vennoten

In een onderneming is vaak sprake van meer dan één eigenaar. Dat geldt bijvoorbeeld bij een maatschap met meerdere partners, een VOF of een besloten vennootschap. In veel ondernemingen worden in de vennootschapsakte van tevoren afspraken gemaakt, voor het geval een van de vennoten overlijdt. Daarin leggen zij bijvoorbeeld vast dat bij overlijden de andere compagnons het eerste recht hebben om het aandeel van de overleden partner over te nemen van diens nabestaanden. Het zogenaamde “overnamebeding”.

Doel is dat hiermee de continuïteit van het bedrijf wordt gewaarborgd, na overlijden van een van de eigenaren. Ook wordt hiermee voorkomen dat de nabestaanden zich met de bedrijfsvoering moeten bezighouden. In de vennootschapsakte kan zijn geregeld voor welk bedrag de overblijvende vennoten de erfgenamen kunnen uitkopen. Als dit vooraf wordt vastgelegd, dan zijn de overblijvende vennoten en erfgenamen na overlijden afhankelijk van adviseurs die de waarde en eventuele verdeling van de onderneming moeten bepalen.

Als de erfgenamen hun deel opeisen

Wat gebeurt er als na overlijden van een compagnon geen liquide middelen voor uitkoop van de nabestaanden voorhanden zijn? De nabestaanden moeten immers contant worden betaald. Het is niet ondenkbaar dat de middelen van de onderneming volledig vastzitten in gebouwen en bedrijfsmiddelen. Ook maakt goodwill vaak deel uit van de waarde van de onderneming.

Eén van de oplossingen is financiering van het uitkoopbedrag, maar dan kampt de onderneming niet alleen met het wegvallen van een van de sleutelfiguren, maar ook met extra financieringslasten. Het is maar de vraag of deze extra lasten opgebracht kunnen worden. Door uitkoop van de erfgenamen kan de continuïteit van de onderneming in gevaar komen en daarmee de inkomens van alle betrokkenen.

De compagnonsverzekering

Dit risico is over het algemeen relatief eenvoudig af te dekken. Dat kan door een compagnonsverzekering af te sluiten. Hierbij sluiten u en uw medevennoot of medevennoten overlijdensrisicoverzekeringen op elkaars leven. Dat zijn zogenaamde kruislings gesloten verzekeringen. Als een van de compagnons komt te overlijden wordt een bedrag uitgekeerd voor de ‘overblijvende’ compagnon(s).

De compagnonsverzekering moet wel zorgvuldig worden geformuleerd om nadelige fiscale verrassingen te voorkomen. Het is daarom belangrijk de compagnonsverzekering ‘kruislings’ te sluiten. Dat betekent dat de ene compagnon de premie op het leven van de ander betaalt. Daarmee wordt voorkomen dat de uitkering bij overlijden belast wordt met successierecht.

De kosten vallen mee

Levensverzekeraars hebben de afgelopen jaren de tarieven voor overlijdensdekkingen sterk verlaagd. Het is daarom mogelijk voor een redelijke premie dit risico af te dekken. De premie is afhankelijk van de leeftijd bij aanvang, de duur van de verzekering, de hoogte van de verzekerde bedragen, de gezondheid van de verzekerde(n) en of sprake is van roker of niet-roker.

Een indicatie van de premie

Een compagnonsverzekering hoeft niet veel te kosten. Om een indicatie te geven van de premies zijn we uitgegaan van de volgende verzekeringsdekking:

  •    Niet roker
  •    Verzekerd bedrag € 300.000
  •    Looptijd 15 jaar
  •    gelijkblijvende premie
Leeftijd geslacht Premie per jaar (€)
35 m/v 130
40 m/v 190
45 m/v 290
50 m/v 450
55 m/v 720
60 m/v 1.350


De compagnonsverzekering kan ook worden gebruikt voor verzekering van het financiële risico die het overlijden van een sleutelfiguur binnen de onderneming met zich meebrengt.

Sleutelfiguur of Keyman

Volgens een bekende stelling is iedereen vervangbaar, maar geldt dat ook voor de sleutelfiguren, de z.g. “keymen” binnen de onderneming? Als een sleutelfiguur wegvalt, moet de onderneming door dat verlies vaak (tijdelijk) vervangende arbeidscapaciteit inhuren. Daarvoor zijn contanten nodig.

Een Keymanverzekering wordt door de onderneming gesloten op het leven van de betreffende medewerker en keert aan het bedrijf een bedrag uit waarmee de continuïteit gedurende een bepaalde periode gewaarborgd kan worden. Deze polis kan ook worden overwogen vanwege de verantwoordelijkheid jegens de medewerkers, die voor hun inkomen afhankelijk zijn van de continuïteit van de onderneming. In de keymanverzekering kan vaak ook dekking voor het risico van arbeidsongeschiktheid worden meegenomen.

Jeroen Boers, directeur & consultant

Partnerpensioen: wat is dat en wanneer is je partner ook een partner?

by Jeroen Boers Jeroen Boers Geen reacties

Het overgrote deel van de actieve beroepsbevolking in Nederland bouwt via de huidige werkgever pensioen op of heeft dat via vorige werkgevers gedaan (bron: CBS, februari 2019). Naast een ouderdomspensioen is er voor de meeste werknemers ook een partnerpensioen geregeld.

Maar wat is nu een partnerpensioen en wat kun je ermee?

Als een werknemer tijdens zijn dienstverband komt te overlijden, dan zorgt het partnerpensioen ervoor dat er een nabestaandenpensioen wordt uitgekeerd. Dit is een levenslange uitkering die aan de partner van de overleden werknemer wordt gedaan. Bij het overlijden valt namelijk het salaris van de werknemer weg en daarmee ook een deel van het gezamenlijke inkomen. Voor een werknemer met een partner zonder eigen inkomen is een partnerpensioen dan ook van groot belang.

Maar ook voor de werknemer die wel een partner heeft met een eigen inkomen is een partnerpensioen van belang. Want het wegvallen van één van beiden heeft ook impact op zaken als kinderopvang en doorbetalen van huur, hypotheek of andere vaste lasten. De achterblijvende partner zal zijn leven mogelijk opnieuw moeten inrichten. Fijn is het dan dat er in ieder geval een inkomen is dat (een deel van) de doorlopende lasten kan dragen.

De partner: pensioenuitvoerders hanteren verschillende definities.

Maar wanneer is je partner nu eigenlijk je partner volgens de pensioenregeling? Pensioenuitvoerders hanteren vaak verschillende definities van partner. Bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap is het vaak wel duidelijk. Dit is namelijk vastgelegd in de Basisregistratie Personen (BRP). Maar bij ongehuwd samenwonenden is dit niet vastgelegd in de BRP. Door een samenlevingsovereenkomst bij een notaris op te stellen kan al wat meer duidelijkheid worden verkregen. Maar ook dan wordt dit niet standaard in de BPR vastgelegd.

Bij pensioenregelingen is het feitelijk van belang dat er sprake is een duurzame huishouding. Bij een huwelijk en geregistreerd partnerschap wordt dit als vanzelfsprekend beschouwd. Samenwonen wordt door de meeste pensioenuitvoerders als een duurzaam huishouden gezien als beide partners minimaal zes maanden op hetzelfde adres zijn ingeschreven bij de woongemeente.

Overigens is het hierbij niet van belang of de partners van verschillend of hetzelfde geslacht zijn.

Het mag dan ook duidelijk zijn dat een “one-night-stand” niet onder de definitie van “partner” valt.

Check je pensioenregeling!

Als samenwonende is het dus van groot belang om te checken of jouw partner ook door de pensioenuitvoerder wordt gezien als partner. In sommige gevallen moet je werkgever dan je partner aanmelden bij je pensioenuitvoerder.  Het pensioenreglement van je pensioenregeling geeft hier duidelijkheid over.

Let op: je samenwoonpartner aanmelden in je pensioenregeling kan eventueel gevolgen hebben voor fiscaal partnerschap!

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Jeroen Boers, directeur & consultant