Home Ziekteverzuim en WIA

Ziekteverzuim en WIA

In 2016 deed TNO onderzoek naar o.a. het ziekteverzuim*. In Nederland ligt dit al jaren rond de 4%. Als een werknemer verzuimt, dan duurt dat gemiddeld 15,7 werkdagen. Opvallend is dat werknemers met een vast dienstverband bijna twee keer zoveel verzuimen als werknemers met een tijdelijk contract. Gemiddeld krijgt 29% van de bedrijven te maken met langdurig verzuim.

In dit zelfde onderzoek berekende TNO dat de totale kosten van verzuim jaarlijks ca. 4,7 miljard Euro bedragen. Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen bedragen ca. 1,9 miljard Euro.

U heeft als werkgever de wettelijke verplichting om het salaris twee jaar door te betalen. Gaat uw werknemer ziek uit dienst, dan bent u zelfs twaalf jaar financieel verantwoordelijk. U begrijpt dan ook dat een zieke werknemer u veel geld kan kosten.

* bron: Arbobalans 2016, TNO

Bij een (langdurig) zieke werknemer krijgt u met een heleboel zaken te maken.

Arbobegeleiding

Door tijdig en actief met arbobegeleiding aan de slag te gaan, kan langdurige afwezigheid door ziekte worden voorkomen of verminderd. Meestal worden hierbij deskundigen ingeschakeld zoals een arbodienstverlener en (bedrijfs)arts.

Wet verbetering Poortwachter en reïntegratie

Volgens een bepaald stappenplan bent u verplicht om de werknemer te ondersteunen met het doel weer zo snel mogelijk aan de slag te gaan. Uitgangspunt daarbij dat reïntegratie binnen het bedrijf plaatsvindt. Maar als dat niet mogelijk is, dan kan ook bij andere ondernemingen worden gezocht.

Belangrijk is dat het stappenplan gevolgd wordt. Het UWV kan namelijk boetes opleggen en/of eventueel de loondoorbetalingsplicht met een jaar verlengen.

Verzuimverzekering

Eén ziektegeval kan bij een kleine werkgever tot aanzienlijke kosten leiden. Behalve directe loondoorbetaling komen hier ook de werkgeverslasten, de kosten van reïntegratie en arbodienstverlening bij. Door een ziekteverzuimverzekering af te sluiten, kunt u de financiële gevolgen van verzuim beperken.

Eigen Risicodrager voor WGA en ZiekteWet

Ook na de loondoorbetalingsperiode van twee jaar bent u nog maximaal tien jaar financieel verantwoordelijk voor zieke (ex-)medewerkers. Door eigenrisicodrager te worden neemt u de regie van de verzuimbegeleiding en reïntegratie geheel in eigen hand. Het eigenrisicodragerschap kan door middel van verzekeringen worden afgedekt.

Collectieve WIA-verzekeringen

Als er na twee jaar nog steeds sprake is van arbeidsongeschiktheid, dan zal de werknemer in de WIA terechtkomen. Dat betekent in de meeste gevallen een aanzienlijke inkomensterugval. Door als werkgever een aanvulling op deze WIA-uitkering te verzekeren, kunnen de financiële gevolgen beperkt worden.

Collectieve ongevallenverzekering

Werkgevers zijn op grond van arbowetgeving verplicht een veilige werkplek te bieden. Afhankelijk van het soort werkzaamheden loopt de ene werkgever meer risico op een (arbeids)ongeval dan de anderen. Met een collectieve ongevallenverzekering kunt u er voor zorgen dat de financiële schade bij uw werknemer beperkt wordt. Maar vooral ook omdat u uw rol als goed werkgever op een juiste manier wil invullen.

Onze toegevoegde waarde

Wij maken inzichtelijk waar uw risico’s liggen bij een zieke werknemer en wat dat voor de werknemer betekent.

In een helder rapport benoemen we de risico’s waar u binnen uw bedrijf mee te maken krijgt.

Daar waar nodig of gewenst kunnen we de financiële risico’s van u of uw werknemer beperken door middel van een of meer verzekering(en).

Kortom: we ontzorgen u zodat u zich kunt bezighouden met zaken waar u goed in bent.