Home Archives for september 2019

Month: september 2019

Compagnonsverzekering en Keymanverzekering: wat is dat?

by Jeroen Boers Jeroen Boers Geen reacties

Compagnonsverzekering en Keymanverzekering: wat is dat en waar is het voor?

Bent u met één of meer compagnons? Dan weet u als geen ander dat het succes van uw bedrijf nauw verband houdt met de kwaliteiten van u en van uw collega-vennoten. Wat gebeurt er als één van de ondernemers overlijdt?

Meerdere eigenaren of vennoten

In een onderneming is vaak sprake van meer dan één eigenaar. Dat geldt bijvoorbeeld bij een maatschap met meerdere partners, een VOF of een besloten vennootschap. In veel ondernemingen worden in de vennootschapsakte van tevoren afspraken gemaakt, voor het geval een van de vennoten overlijdt. Daarin leggen zij bijvoorbeeld vast dat bij overlijden de andere compagnons het eerste recht hebben om het aandeel van de overleden partner over te nemen van diens nabestaanden. Het zogenaamde “overnamebeding”.

Doel is dat hiermee de continuïteit van het bedrijf wordt gewaarborgd, na overlijden van een van de eigenaren. Ook wordt hiermee voorkomen dat de nabestaanden zich met de bedrijfsvoering moeten bezighouden. In de vennootschapsakte kan zijn geregeld voor welk bedrag de overblijvende vennoten de erfgenamen kunnen uitkopen. Als dit vooraf wordt vastgelegd, dan zijn de overblijvende vennoten en erfgenamen na overlijden afhankelijk van adviseurs die de waarde en eventuele verdeling van de onderneming moeten bepalen.

Als de erfgenamen hun deel opeisen

Wat gebeurt er als na overlijden van een compagnon geen liquide middelen voor uitkoop van de nabestaanden voorhanden zijn? De nabestaanden moeten immers contant worden betaald. Het is niet ondenkbaar dat de middelen van de onderneming volledig vastzitten in gebouwen en bedrijfsmiddelen. Ook maakt goodwill vaak deel uit van de waarde van de onderneming.

Eén van de oplossingen is financiering van het uitkoopbedrag, maar dan kampt de onderneming niet alleen met het wegvallen van een van de sleutelfiguren, maar ook met extra financieringslasten. Het is maar de vraag of deze extra lasten opgebracht kunnen worden. Door uitkoop van de erfgenamen kan de continuïteit van de onderneming in gevaar komen en daarmee de inkomens van alle betrokkenen.

De compagnonsverzekering

Dit risico is over het algemeen relatief eenvoudig af te dekken. Dat kan door een compagnonsverzekering af te sluiten. Hierbij sluiten u en uw medevennoot of medevennoten overlijdensrisicoverzekeringen op elkaars leven. Dat zijn zogenaamde kruislings gesloten verzekeringen. Als een van de compagnons komt te overlijden wordt een bedrag uitgekeerd voor de ‘overblijvende’ compagnon(s).

De compagnonsverzekering moet wel zorgvuldig worden geformuleerd om nadelige fiscale verrassingen te voorkomen. Het is daarom belangrijk de compagnonsverzekering ‘kruislings’ te sluiten. Dat betekent dat de ene compagnon de premie op het leven van de ander betaalt. Daarmee wordt voorkomen dat de uitkering bij overlijden belast wordt met successierecht.

De kosten vallen mee

Levensverzekeraars hebben de afgelopen jaren de tarieven voor overlijdensdekkingen sterk verlaagd. Het is daarom mogelijk voor een redelijke premie dit risico af te dekken. De premie is afhankelijk van de leeftijd bij aanvang, de duur van de verzekering, de hoogte van de verzekerde bedragen, de gezondheid van de verzekerde(n) en of sprake is van roker of niet-roker.

Een indicatie van de premie

Een compagnonsverzekering hoeft niet veel te kosten. Om een indicatie te geven van de premies zijn we uitgegaan van de volgende verzekeringsdekking:

  •    Niet roker
  •    Verzekerd bedrag € 300.000
  •    Looptijd 15 jaar
  •    gelijkblijvende premie
Leeftijd geslacht Premie per jaar (€)
35 m/v 130
40 m/v 190
45 m/v 290
50 m/v 450
55 m/v 720
60 m/v 1.350


De compagnonsverzekering kan ook worden gebruikt voor verzekering van het financiële risico die het overlijden van een sleutelfiguur binnen de onderneming met zich meebrengt.

Sleutelfiguur of Keyman

Volgens een bekende stelling is iedereen vervangbaar, maar geldt dat ook voor de sleutelfiguren, de z.g. “keymen” binnen de onderneming? Als een sleutelfiguur wegvalt, moet de onderneming door dat verlies vaak (tijdelijk) vervangende arbeidscapaciteit inhuren. Daarvoor zijn contanten nodig.

Een Keymanverzekering wordt door de onderneming gesloten op het leven van de betreffende medewerker en keert aan het bedrijf een bedrag uit waarmee de continuïteit gedurende een bepaalde periode gewaarborgd kan worden. Deze polis kan ook worden overwogen vanwege de verantwoordelijkheid jegens de medewerkers, die voor hun inkomen afhankelijk zijn van de continuïteit van de onderneming. In de keymanverzekering kan vaak ook dekking voor het risico van arbeidsongeschiktheid worden meegenomen.

Jeroen Boers, directeur & consultant

“Maximale pensioenpremie in nieuwe stelsel voorlopig op circa 27%”

by Jeroen Boers Jeroen Boers Geen reacties

De pensioenpremie wordt in het nieuwe pensioenstelsel gemaximeerd op ongeveer 27%. Dat zegt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken vrijdag in een interview met PensioenPro, het vakblad voor de pensioensector.

Een aantal pensioenfondsen, met name ondernemingspensioenfondsen, zitten nu boven dat percentage. Zij kunnen dan in het nieuwe stelsel minder pensioen beloven aan hun werknemers. Sociale partners en kabinet gaan in de stuurgroep, die deze maand begint met de uitwerking van het pensioenakkoord, in overleg over wat er gedaan kan worden voor fondsen die nu een hogere premie inleggen.

In het pensioenakkoord van juni is afgesproken dat de belastingregels voor pensioen op de schop gaan. De premie staat straks centraal, in plaats van de opbouw. Nu mogen werknemers maximaal 1,875% van hun salaris per jaar aan pensioen opbouwen. Op basis daarvan stellen sociale partners de premie vast. Straks komt er een maximale premie en volgt de pensioenopbouw.

Dat de premie maximaal 27% wordt ligt volgens Koolmees nog niet vast, maar dit percentage gaat in de pensioensector al langer rond. Het gaat om eerste berekeningen van het ministerie van financiën, waarbij is uitgegaan van wat er op dit moment door werkgevers en werknemers daadwerkelijk aan premie wordt betaald, aldus de minister. “We bezuinigen hier niet op“, zegt hij tegen PensioenPro. “Hoeveel het precies wordt, is onderdeel van de uitwerking van het pensioenakkoord.

De berekening is gemaakt op basis van premies over 2018 en moet sowieso bijgewerkt worden bij de overstap naar het nieuwe stelsel, volgens planning vanaf 2022. De premies zijn in 2019 al iets gestegen. De meeste bedrijfstakpensioenfondsen rekenen nu premies van onder de 27% (inclusief nabestaandenpensioen).

De minister sluit in het interview niet uit dat er nog maatregelen volgen tegen kortingen, maar wil daar niet op vooruit lopen. “Wij zien natuurlijk de zorgen van mensen. Maar we kunnen geen gratis geld beloven.

Het gesprek vond donderdagochtend plaats, voorafgaand aan het Kamerdebat over de dreigende kortingen op miljoenen pensioenen. In het debat zei Koolmees toe dat hij een aantal scenario’s naar de Tweede Kamer stuurt met mogelijkheden om kortingen te voorkomen of te verzachten. Daarover gaat hij de komende weken in gesprek met de pensioenfondsen en sociale partners.

Bron: Financieel Dagblad, 6 september 2019

Jeroen Boers, directeur & consultant, lid van de PensioenOrde (Beroepsorganisatie van pensioendeskundigen)