Home Archives for Jeroen Boers

Auteur: Jeroen Boers

AOW, ANW, minimumloon en maximumdagloon per 1 juli 2020

by Jeroen Boers Jeroen Boers Geen reacties

AOW, ANW, minimumloon en maximumdagloon per 1 juli 2020

De sociale verzekeringsbank (SVB) en het UWV hebben de AOW-bedragen, het minimumloon en het maximumdagloon voor de sociale verzekeringen zoals deze per 1 juli 2020  gelden gepubliceerd.

AOW-bedragen per 1 juli 2020:

Uw situatieU bent getrouwd of woont samen met uw partner (bedragen per persoon)U heeft een partner en u heeft recht op AOW- partnertoeslag (totaalbedragen)U bent alleenstaand
Bruto* per maand€ 844,40€ 1.688,80€ 1.245,04
Vakantiegeld per maand€ 49,42€ 98,84€ 69,19
dit is exclusief de tegemoetkoming aan AOW-gerechtigden.

ANW-bedragen per 1 juli 2020:

Soort nabestaanden-uitkeringNabestaanden-uitkeringNabestaandenuitkering voor nabestaanden die al voor 1-7-1996 AWW haddenNabestaandenuitkering bij verzorgings-relaties
Bruto per maand€ 1.243,94€ 504,00€ 785,09
Vakantiegeld per maand€ 84,61€ 40,32€ 60,44

Minimumloon per maand fulltime (bruto bedragen) per 1 juli 2020:

Leeftijd21 jaar en ouder20 jaar19 jaar18 jaar17 jaar16 jaar15 jaar
Bruto per maand€ 1.680,00€ 1.344,00€ 1.008,00€ 840,00€ 663,60€ 579,60€ 504,00
Vakantieuitkering€ 134,40€ 107,52€ 80,64€ 67,20€ 53,09€ 46,37€ 40,32
Lees meer

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid en de pensioenpremie.

by Jeroen Boers Jeroen Boers Geen reacties

In de brief van 31 maart 2020 aan de Tweede kamer verduidelijkt het kabinet wat er wordt verstaan onder het loonbegrip in de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW).

Op 31 maart 2020 heeft het kabinet over de op 17 maart aangekondigde noodmaatregelen nadere duidelijkheid verschaft. Deze noodmaatregelen zijn getroffen om de (economische) gevolgen van de bestrijding van het coronavirus zoveel mogelijk te verzachten of te verminderen.

Eén van de noodmaatregelen is de NOW. Hierin staat onder andere dat werkgevers die hierop een beroep doen een subsidie kunnen ontvangen van maximaal 90% van de loonsom om hiermee de salarissen van het personeel grotendeels te kunnen doorbetalen. Het was echter onduidelijk wat er allemaal onder die loonsom valt.

In de brief van 31 maart geeft het kabinet aan dat hieronder ook de pensioenpremies vallen, zowel het werknemers- als het werkgeversdeel. Om het aanvraagproces van de subsidie te bespoedigen wordt er gerekend met een opslag voor werkgeverslasten van 30% van de loonsom. Wel is de subsidie gemaximeerd op 2x het maximumdagloon per individuele werknemer. Dit komt neer op een salaris van ca. € 9.538,- per maand; voor het salarisdeel daarboven wordt geen loonkostensubsidie verstrekt.

Het is goed dat er nu duidelijkheid is over de pensioenpremies; die vallen dus ook onder de regeling van de loonkostensubsidie.

Jeroen Boers, directeur & consultant, lid van de PensioenOrde (Beroepsorganisatie van pensioendeskundigen)

Het effect van het Corona-virus op het pensioenvermogen

by Jeroen Boers Jeroen Boers Geen reacties

De wereldwijde Corona-crisis zorgt voor enorme schommelingen op de beurzen.

Wereldwijd ligt het openbare leven vrijwel stil als gevolg van het coronavirus (Het coronavirus wordt aangeduid als 2019-nCoV en de ziekte als gevolg hiervan als COVID-19). Wat in december 2019 startte in China, is in korte tijd uitgegroeid tot een wereldwijde pandemie. Het coronavirus is een volksgezondheidscrisis van ongekende omvang. De onzekerheid die het coronavirus met zich meebrengt heeft de afgelopen weken geleid tot enorme effecten op financiële markten en raakt ook opgebouwde pensioenvermogens.

In de afgelopen weken zijn aandelenmarkten met een ongebruikelijke snelheid gedaald. Ook obligatiemarkten werden geraakt. Dit is sinds 1987 niet meer vertoond. Het tijdelijk disfunctioneren van financiële markten en de heftige schommelingen tonen sterke onevenwichtigheden tussen vraag en aanbod. De wereldwijde financiële crisis van 2008-2009 kon worden bestreden door massaal ingrijpen van centrale banken door geld ter beschikking te stellen aan banken. Nu nemen centrale banken en overheden ook zeer verregaande monetaire en fiscale maatregelen. Het coronavirus zelf zal er niet mee verholpen worden omdat dit een volksgezondsheidscrisis is. Het ingrijpen van centrale banken en overheden is dus vooral gericht op de financiële gevolgen van deze crisis op de economie en het voorkomen van een liquiditeitscrisis zoals in 2008-2009.

Hoe langer de onzekerheid rondom het coronavirus aanhoudt, des te groter de impact. Of deze impact tijdelijk en mild of aanzienlijk en langdurig is, hangt voornamelijk af van het succes van de inperkingsmaatregelen van overheden en de medische maatregelen, net als de economische interventies van centrale banken en overheden. Vanaf het moment dat het coronavirus onder controle is, is de verwachting dat consumenten hun uitgaven hervatten en bedrijven weer normaal kunnen functioneren. Een V-vormig herstel is dan niet onwaarschijnlijk. Een V-vormig herstel wordt gekenmerkt door een scherpe economische achteruitgang gevolgd door een snel en duurzaam herstel. Maar of dat gaat gebeuren en wanneer, is niet te voorspellen.

Korte termijn gevolgen

Op korte termijn heeft het vooral gevolgen voor pensioendeelnemers die enkele jaren voor hun pensioendatum zitten. Meer dan 90% van de deelnemers in een beschikbare premieregeling bouwt pensioenvermogen op door middel van zogenaamd Life-Cycle beleggen. Afhankelijk van het beleggingsprofiel (defensief, neutraal of offensief) wordt richting pensioendatum het deel zakelijke waarden (aandelen, grondstoffen en beursgenoteerd vastgoed) geleidelijk afgebouwd en wordt automatisch meer belegd in vastrentende waarden (obligaties). Door deze aanpak wordt het effect van dalende aandelenkoersen kleiner en de gevolgen voor pensioenopbouw beperkt.
Een tweede belangrijk kenmerk van Life-Cycle beleggen, is dat er naast zakelijke waarden en vastrentende waarden binnen elk beleggingsprofiel gebruik wordt gemaakt van een rente-bescherming. Door de daling van de rente als gevolg van ingrijpen van centrale banken, heeft deze rente-bescherming – afhankelijk het beleggingsprofiel – in meer of mindere mate een dempend effect gehad op de negatieve gevolgen van de ontwikkelingen op de financiële markten op het opgebouwde pensioenvermogen.

Lange termijn gevolgen

Voor deelnemers waarvan de pensioendatum nog ver in de toekomst ligt, hebben de huidige ontwikkelingen ook gevolgen. De factor tijd heeft hier echter de kans zijn werk te doen. Daar komt ook nog het effect bij van het maandelijks inleggen van de premie. Met de maandelijks premies worden door de tijd heen zakelijke waarden aangekocht. Door de tijd heen worden er dus tegen hogere en nu dus tegen fors lagere koersen zakelijke waarden gekocht.

Vooruitzichten

Een pandemie zoals het coronavirus en de gevolgen die dit heeft op de economie en financiële markten, laten zich niet voorspellen. Het hoort bij de risico’s van lange termijn beleggen. Dat geldt net zo goed voor het herstel dat na die dalingen doorgaans plaatsvindt. Ook na de diepste dalen volgde herstel. Hoelang het duurt voor dat herstel komt en hoe snel dat herstel vervolgens plaatsvindt, is nu niet in te schatten. Verwacht wordt dat de beweeglijkheid op financiële markten nog enige tijd zal aanhouden. Hoelang gaat het duren, wanneer het virus onder controle is en wat de uiteindelijke impact is op de economie, zijn vragen die tot op heden nog niet beantwoord kunnen worden. De vrees is dat het gaat leiden tot minder goede resultaten voor bedrijven (lagere winsten) en daarmee tot een recessie. Hier staat tegenover dat overheden en centrale banken vergaande maatregelen nemen om de economische gevolgen van het coronavirus te lijf te gaan.

Het hoofd koelhouden is het devies

Paniek en angst zijn slechte raadgevers. Het hoofd koel houden is dus het devies. Werknemers die pensioenvermogen opbouwen, doen er goed aan ervoor te zorgen altijd te weten hoeveel risico ze kunnen lopen om hun doelstellingen te behalen en hoeveel risico ze bereid zijn te lopen. Dagelijkse gebeurtenissen in de financiële markten, hoe heftig soms ook, zouden geen directe redenen moeten zijn om af te wijken van een gekozen risicoprofiel.

Bron: Aegon Investment Office, 17 maart 2020

Jeroen Boers, directeur & consultant, lid van de PensioenOrde (Beroepsorganisatie van pensioendeskundigen)

Compagnonsverzekering en Keymanverzekering: wat is dat?

by Jeroen Boers Jeroen Boers Geen reacties

Compagnonsverzekering en Keymanverzekering: wat is dat en waar is het voor?

Bent u met één of meer compagnons? Dan weet u als geen ander dat het succes van uw bedrijf nauw verband houdt met de kwaliteiten van u en van uw collega-vennoten. Wat gebeurt er als één van de ondernemers overlijdt?

Meerdere eigenaren of vennoten

In een onderneming is vaak sprake van meer dan één eigenaar. Dat geldt bijvoorbeeld bij een maatschap met meerdere partners, een VOF of een besloten vennootschap. In veel ondernemingen worden in de vennootschapsakte van tevoren afspraken gemaakt, voor het geval een van de vennoten overlijdt. Daarin leggen zij bijvoorbeeld vast dat bij overlijden de andere compagnons het eerste recht hebben om het aandeel van de overleden partner over te nemen van diens nabestaanden. Het zogenaamde “overnamebeding”.

Doel is dat hiermee de continuïteit van het bedrijf wordt gewaarborgd, na overlijden van een van de eigenaren. Ook wordt hiermee voorkomen dat de nabestaanden zich met de bedrijfsvoering moeten bezighouden. In de vennootschapsakte kan zijn geregeld voor welk bedrag de overblijvende vennoten de erfgenamen kunnen uitkopen. Als dit vooraf wordt vastgelegd, dan zijn de overblijvende vennoten en erfgenamen na overlijden afhankelijk van adviseurs die de waarde en eventuele verdeling van de onderneming moeten bepalen.

Als de erfgenamen hun deel opeisen

Wat gebeurt er als na overlijden van een compagnon geen liquide middelen voor uitkoop van de nabestaanden voorhanden zijn? De nabestaanden moeten immers contant worden betaald. Het is niet ondenkbaar dat de middelen van de onderneming volledig vastzitten in gebouwen en bedrijfsmiddelen. Ook maakt goodwill vaak deel uit van de waarde van de onderneming.

Eén van de oplossingen is financiering van het uitkoopbedrag, maar dan kampt de onderneming niet alleen met het wegvallen van een van de sleutelfiguren, maar ook met extra financieringslasten. Het is maar de vraag of deze extra lasten opgebracht kunnen worden. Door uitkoop van de erfgenamen kan de continuïteit van de onderneming in gevaar komen en daarmee de inkomens van alle betrokkenen.

De compagnonsverzekering

Dit risico is over het algemeen relatief eenvoudig af te dekken. Dat kan door een compagnonsverzekering af te sluiten. Hierbij sluiten u en uw medevennoot of medevennoten overlijdensrisicoverzekeringen op elkaars leven. Dat zijn zogenaamde kruislings gesloten verzekeringen. Als een van de compagnons komt te overlijden wordt een bedrag uitgekeerd voor de ‘overblijvende’ compagnon(s).

De compagnonsverzekering moet wel zorgvuldig worden geformuleerd om nadelige fiscale verrassingen te voorkomen. Het is daarom belangrijk de compagnonsverzekering ‘kruislings’ te sluiten. Dat betekent dat de ene compagnon de premie op het leven van de ander betaalt. Daarmee wordt voorkomen dat de uitkering bij overlijden belast wordt met successierecht.

De kosten vallen mee

Levensverzekeraars hebben de afgelopen jaren de tarieven voor overlijdensdekkingen sterk verlaagd. Het is daarom mogelijk voor een redelijke premie dit risico af te dekken. De premie is afhankelijk van de leeftijd bij aanvang, de duur van de verzekering, de hoogte van de verzekerde bedragen, de gezondheid van de verzekerde(n) en of sprake is van roker of niet-roker.

Sleutelfiguur of Keyman

De compagnonsverzekering kan ook worden gebruikt voor verzekering van het financiële risico die het overlijden van een sleutelfiguur binnen de onderneming met zich meebrengt.

Volgens een bekende stelling is iedereen vervangbaar, maar geldt dat ook voor de sleutelfiguren, de z.g. “keymen” binnen de onderneming? Als een sleutelfiguur wegvalt, moet de onderneming door dat verlies vaak (tijdelijk) vervangende arbeidscapaciteit inhuren. Daarvoor zijn contanten nodig.

Een Keymanverzekering wordt door de onderneming gesloten op het leven van de betreffende medewerker en keert aan het bedrijf een bedrag uit waarmee de continuïteit gedurende een bepaalde periode gewaarborgd kan worden. Deze polis kan ook worden overwogen vanwege de verantwoordelijkheid jegens de medewerkers, die voor hun inkomen afhankelijk zijn van de continuïteit van de onderneming. In de keymanverzekering kan vaak ook dekking voor het risico van arbeidsongeschiktheid worden meegenomen.

Jeroen Boers, directeur & consultant