Home Nieuws

Nieuws

Bezuinigingen WIA van tafel

by Jeroen Boers Jeroen Boers Geen reacties

Het kabinet ziet af van de geplande bezuiniging op de arbeidsongeschiktheidswet, de WIA. Werkgevers en werknemers gaan zich inzetten voor een snelle terugkeer op de werkvloer van zieke werknemers. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit vanochtend afgesproken met de werknemersorganisaties.

Read more

Loondoorbetalingsverplichting zieke werknemers voor kleine ondernemers makkelijker en goedkoper

by Jeroen Boers Jeroen Boers Geen reacties

Kleine werkgevers hebben moeite om twee jaar lang loon te blijven doorbetalen aan werknemers die ziek zijn. Vanwege deze verplichting twijfelen ze ook om mensen in vaste dienst te nemen. Daarom komen er maatregelen die het voor kleine werkgevers makkelijker, duidelijker en goedkoper maken om loon door te betalen bij ziekte. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de werkgeversorganisaties hebben hier afspraken over gemaakt. Op 20 december 2018 hebben zij een convenant getekend met het Verbond van Verzekeraars.

Read more

No-risk polis gaat tijdelijk naar 56 jaar

by Jeroen Boers Jeroen Boers Geen reacties

Leeftijdsgrens no-riskpolis voor oudere werknemers tijdelijk gewijzigd naar 56 jaar

Een no-riskpolis is bedoeld voor werknemers met een arbeidshandicap of ziekte. Hiermee loopt de werkgever geen financieel risico in geval van ziekte van een werknemer. Dit houdt in dat het UWV in geval van ziekte van een oudere werknemer de doorbetaling van het loon van de zieke werknemer op zich neemt. Behalve voor arbeidsgehandicapte of zieke werknemers geldt deze regeling ook voor oudere werknemers van 62 jaar en ouder. Werkgevers die deze groep werknemers in dienst nemen, kunnen ook aanspraak maken op de no-riskpolis. Deze leeftijdsgrens wordt per 1 januari 2018 tijdelijk gewijzigd naar 56 jaar. Het gaat om een tijdelijke verruiming die alleen geldt voor de jaren 2018 en 2019. Om als werkgever aanspraak te kunnen maken op deze no-riskpolis moeten de desbetreffende werknemers voorafgaand aan de indiensttreding bij de werkgever minstens een jaar werkloos zijn geweest en daarnaast een WW-uitkering hebben ontvangen.

De werknemer ontvangt bij uitval wegens ziekte een Ziektewet-uitkering gedurende een periode van maximaal 104 weken (de duur van de wettelijke loondoorbetalingsplicht). Een werkgever hoeft de no-riskpolis niet van te voren aan te vragen; het is voldoende om dit bij de ziekmelding te vermelden. Het beroep van de werkgever op de no-riskpolis leidt ook niet tot een hogere Ziektewet- en WGA-premie. Wel heeft de werkgever gedurende de periode van ziekte de verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer.

De verlaging van de leeftijd van de no-riskpolis is een maatregel die is ingesteld door voormalig minister Asscher en de sociale partners. Dit met als doel de arbeidsmarktpositie van de vijftigplussers te verbeteren.

Van risicovol naar waardevol

Uit onderzoek blijkt dat veel werkgevers bij het aannemen van een oudere werkzoekende in veel gevallen streven naar risicovermindering bij uitval. Volgens het UWV ziet 81 procent van de werkgevers de no-riskpolis ook daadwerkelijk als een stimulans om oudere werknemers in dienst te nemen. Met het oog op de verlaging van de leeftijd van de no-riskpolis wordt het aannemen van een oudere werknemer minder risicovol en kan het voor een werkgever aantrekkelijker worden om de werknemer in dienst te nemen met het oog op zijn/haar ervaring en opgedane kennis.

Jeroen Boers, directeur & consultant