Home Nieuws AOW-franchises en maximum pensioengevend loon 2023

AOW-franchises en maximum pensioengevend loon 2023

by Jeroen Boers

AOW-franchises in 2023

Voor 2023 heeft de belastingdienst de bedragen van de franchises vastgesteld. Deze bedragen zijn nodig voor de berekening van:

 •     de jaarlijkse pensioenopbouw (bij een eindloon- of middelloonregeling);
 •     de hoogte van de beschikbare premie;
 •     de nabestaandenpensioenen in een beschikbare premieregeling;
 •     de eigen bijdrage in de pensioenpremies

De AOW-franchises zijn afgeleid van de AOW. In 2023 is er sprake van een verhoging van meer dan 10% van de AOW. Dit leidt dan ook tot aanzienlijke verhogingen van de AOW-franchises. Die zijn als volgt:

 •     100/75 x enkele AOW gehuwden: € 16.322 (2022: € 14.802)
 •     100/66,28 x enkele AOW gehuwden: € 18.470 (2022: € 16.749)

Omdat iedere Nederlandse burger recht heeft op AOW, wordt over een deel van het loon geen aanvullend pensioen opgebouwd. Dit deel wordt de AOW-franchise genoemd. Daarover wordt dus ook geen premie of eigen bijdrage berekend.

Welke franchise moet worden gebruikt, hangt af van de pensioenregeling. De meest gebruikte franchises worden berekend als 100/75 of 100/66,28 maal het AOW-bedrag. Deze percentages zijn gebaseerd op een pensioen van 75% van het gemiddeld verdiende loon (middelloonnorm) en bij een eindloonregeling op een pensioen van 66,28% van het laatst verdiende loon (eindloonnorm).

Voor middelloon regelingen met een lager opbouwpercentage dan 1,875% per dienstjaar mag een lagere AOW-franchise worden gehanteerd. Deze zijn als volgt:

Bij een opbouwpercentage per dienstjaar van:

 •     maximaal 1,701%: Minimale AOW-franchise € 13.033 (2022: € 11.819)
 •     1,701% tot en met 1,788%: Minimale AOW-franchise € 14.714 (2022: € 13.343)

Voor eindloon regelingen met een lager opbouwpercentage dan 1,657% per dienstjaar mag een lagere AOW-franchise worden gehanteerd. Deze zijn als volgt:

Bij een opbouwpercentage per dienstjaar van:

 •     maximaal 1,483%: Minimale AOW-franchise € 14.747 (2022: € 13.373)
 •     1,483% tot en met 1,570%: Minimale AOW-franchise € 16.647 (2022: € 15.096)

Maximum pensioengevend loon in 2023

Het maximum pensioengevend salaris bedraagt in 2023 € 128.810 (2022: € 114.866). Voor salarissen boven dit bedrag is de pensioenopbouw niet fiscaal aftrekbaar.

In 2015 heeft de overheid de maximaal toegestane pensioenopbouw fors verlaagd. Hierbij is een maximum gesteld aan het loon waarover pensioen mag worden opgebouwd. Dit maximum werd in 2015 gesteld op een bedrag van € 100.000 (voor aftrek franchise) en wordt jaarlijks aangepast aan inflatie. Over het deel van het salaris boven dit maximum mag alleen nog een zogenaamd “nettopensioen” of “nettolijfrente” worden opgebouwd. Dat is een pensioen- of lijfrenteopbouw op basis van premies uit het netto loon, waarbij de opbouw en pensioenuitkeringen ook onbelast zijn door middel van een vrijstelling in box 3.

Afkoopbedragen pensioen, lijfrente en arbeidsongeschiktheid

In 2023 bedragen de afkoopgrenzen:

 •     Pensioenuitkering: € 594 (nog niet definitief) per jaar (2022: € 520,35)
 •     Lijfrentekapitaal : € 4.898 (2022: € 4.607)
 •     Lijfrentekapitaal bij arbeidsongeschiktheid: € 45.722 (nog onder voorbehoud) (2022: € 43.021)

Lijfrente en OudedagsReserve (OR/FOR):

Voor 2023 zijn de volgende cijfers vastgesteld:

LET OP: de beoogde wetgeving uit het pensioenakkoord (de Wet toekomst pensioenen) is op het moment van publiceren van deze gegevens nog niet aangenomen. De beoogde ingangsdatum is 1 juli 2023 en heeft op een aantal punten terugwerkende kracht per 1 januari 2023.

 •     Jaarruimte: 13,3% x Premiegrondslag – (6,27 x A) – FOR – Netto Pensioen (na invoering van de Wtp verandert de formule in: 30% x Premiegrondslag – betaalde pensioenpremie ouderdomspensioen incl. partnerpensioen na pensioendatum)
 •     AOW-franchise lijfrente: € 13.646 (2022: € 12.837); na invoering Wtp wordt deze vanaf 2024 gelijk gesteld aan de zelfstandig gehuwden AOW-franchise  (100/75 x enkele AOW gehuwden: € 16.322 (2023))
 •     Maximale inkomensgrondslag: € 128.810 (2022: € 114.866)
 •     Maximale premiegrondslag: € 115.164 (2022: € 102.029)
 •     Maximale Jaarruimte: het laagste van:
  •     17% van de premiegrondslag
  •     € 15.317 (2022: € 13.570)
 •     Maximale reserveringsruimte/inhaalruimte:
  •     voor de ondernemer die meer dan 10 jaar voor zijn/haar AOW-leeftijd is: € 8.065 (2022: € 7.587)
  •     voor de ondernemer die 10 jaar of korter voor zijn/haar  AOW-leeftijd is: € 15.922 (2022: € 14.978)
  •     Na invoering van de Wtp zal deze leeftijdsgrens vervallen en wordt de maximale inhaalruimte € 38.000
 •     Maximale bedrag bij stakingslijfrente:
  •     voor de ondernemer die 5 jaar of minder voor zijn/haar AOW-leeftijd is: € 510.970 (2022: € 480.686)
  •     voor de ondernemer die niet meer dan 15 jaar voor zijn/haar AOW-leeftijd is: € 255.495 (2022: € 240.352)
  •     in overige gevallen: € 127.755 (2022: € 120.183)
 •     Oudedagsreserve (OR/FOR):
  •     Deze vervalt per 2023
 •     Maximale uitkering uit lijfrente:
  •     Overbruggingslijfrente: € 63.288 per jaar (deze is sinds 2005 bevroren op € 63.288)
  •     Tijdelijke oudedagslijfrente: € 24.168 per jaar (2022: € 22.735)

Voor de AOW-franchise en maximum pensioengevend loon van 2022, zie hier.

Mocht u meer informatie over onze dienstverlening willen, neem dan contact met ons op.

Jeroen Boers, directeur & consultant