Home Nieuws Wijziging Arbowet

Wijziging Arbowet

by Jeroen Boers

Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet, beter bekend als de Arbowet, gewijzigd. Er moet gewerkt worden met een basiscontract. Ook krijgen de werknemers meer rechten om een bedrijfsarts te raadplegen.

De wijziging van de Arbowet heeft onder meer gevolgen voor de rol van de bedrijfsarts en uw rol als werkgever. Het doel van de gewijzigde Arbowet is: werknemers en werkgevers beter betrekken bij het arbobeleid.

Het basiscontract

De overheid heeft in de Arbowet nu regels opgesteld voor contracten tussen arbodienstverleners, bedrijfsartsen en werkgevers. Het zogeheten ‘basiscontract’ moet misverstanden rondom de zorg voor personeel voorkomen. In het basiscontract staan rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de bedrijfsarts. Er staat duidelijk in bij welke taken de werkgever ondersteund moet worden door een arbodienstverlener of bedrijfsarts. Het gaat om enkele taken die al bekend waren, aangevuld met de bepalingen uit de vernieuwde Arbowet (zie hieronder). Naast de basisafspraken kunnen er ook extra maatwerkafspraken in een contract met de bedrijfsarts of arbodienst worden vastgelegd.

Second opinion bedrijfsarts

Een werknemer heeft per 1 juli 2017 het recht om de bedrijfsarts te spreken. Als hij twijfelt over het oordeel van een bedrijfsarts, mag de werknemer nu ook om een second opinion van een andere bedrijfsarts vragen. U als werkgever moet dit mogelijk maken en betalen. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een inloopspreekuur op een handige locatie, waarbij uw werknemers makkelijk de bedrijfsarts kunnen opzoeken.

Onafhankelijke klachtenregeling

In de wetswijziging zijn ook eisen gesteld aan de dienstverlening van de arbodienst of bedrijfsarts. Als de arbodienst of bedrijfsarts zich niet aan de regels houdt of als de behandeling niet naar tevredenheid wordt uitgevoerd, kan de werkgever of de werknemer dit melden via een onafhankelijke klachtenregeling.

Meer ruimte voor arbodienst

De arbodienst of bedrijfsarts krijgt ook meer ruimte om goede zorg te leveren. De arts of specialist krijgt het recht om de werkplek te bezoeken van iedere werknemer. Ook mag de deskundige in overleg gaan met een personeelsvertegenwoordiger of de ondernemingsraad. De arts moet beroepsziekten melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Inspectie SZW controleert

In de nieuwe Arbowet staat dat de Inspectie SZW een grotere rol krijgt. Als de werkgever geen contract met een bedrijfsarts of arbodienst hebt afgesloten, kan de Inspectie SZW een boete opleggen. Als er wel een contract is, mag de Inspectie SZW de inhoud controleren. Als de regels worden overtreden, kan de werkgever en/of arbodienst een boete krijgen.

Personeel kiest preventiemedewerker

Het personeel krijgt (via de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging) instemmingsrecht bij de keuze van een preventiemedewerker. De werknemers hebben hier direct belang bij, omdat de preventiemedewerker een centrale rol heeft bij het zorgen voor goede werkomstandigheden en het werken aan duurzame inzetbaarheid.

Richtlijnen contract arbodienst per 1 juli 2017

Maak dus een nieuw contract met de bedrijfsarts of arbodienst. Verwerk daarin in ieder geval de volgende punten, volgens de vernieuwde Arbowet:

Toegang tot bedrijfsarts
In het basiscontract moet geformuleerd staan hoe de toegang tot de bedrijfsarts (bijv. via een spreekuur) is geregeld.

Overleg met OR en preventiemedewerker
Omschrijf hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (OR) is geregeld. Er moet een nauwe samenwerking zijn tussen deze deskundigen.

Bezoek van de werkplek
De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.

Second opinion
De werknemer moet de mogelijkheid hebben om een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen indien hij twijfelt aan een gegeven advies. Uitvoering van de second opinion moet gebeuren binnen de procedures zoals de werkgever dit afspreekt met de arbodienstverlener.

Klachtenprocedure
Iedere bedrijfsarts of arbodienst moet een duidelijke werkwijze of procedure hebben die beschrijft hoe en waar de werknemer eventuele klachten over de dienstverlening door de bedrijfsarts kan indienen.

Melden beroepsziekten
Een bedrijfsarts moet tijd kunnen besteden aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten.

Advisering over preventie
De advisering over preventie aan de werkgever door de bedrijfsarts moet in het contract staan.

Bron: Arboportaal

Jeroen Boers, directeur & consultant